Rabbi Shlomo Singer’s Shiurim

Bava Metzia – Hamagbiha Metzia L’Chaveiro – Shiur 05 – 25 Apr 2010
Bava Metzia – Hamagbiha Metzia L’Chaveiro – Shiur 04 – 20 Apr 2010
Bava Metzia – Hamagbiha Metzia L’Chaveiro – Shiur 03 – 18 Apr 2010
Bava Metzia – Hamagbiha Metzia L’Chaveiro – Shiur 02 – 13 Apr 2010
Bava Metzia – Hamagbiha Metzia L’Chaveiro – Shiur 01 – 11 Apr 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar II – Shiur 04 – 21 Mar 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar II – Shiur 03 – 16 Mar 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar II – Shiur 02 – 14 Mar 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar II – Shiur 01 – 09 Mar 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar – Shiur 04 – 07 Mar 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar – Shiur 03 – 02 Mar 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar – Shiur 02 – 23 Feb 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukin B’Shtar – Shiur 01 – 21 Feb 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 18 – 25 Feb 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 17 – 14 Feb 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 16 – 09 Feb 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 15 – 07 Feb 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 14 – 02 Feb 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 12 – 26 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 11 – 24 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 10 – 19 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 09 – 17 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 08 – 12 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 07 – 10 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 06 – 05 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 05 – 03 Jan 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 04 – 29 Dec 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 03 – 27 Dec 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 02 – 22 Dec 2010
Bava Metzia – Shenayim Adukim – Shiur 01 – 20 Dec 2010