Rabbi Eliyahu Zimmerman’s Shiurim

Bava Metzia 8a – 26 Apr 2010

Bava Metzia 8a – 21 Apr 2010

Bava Metzia – 12 Apr 2010

Bava Metzia – 07 Apr 2010

Bava Metzia – 22 Mar 2010

Bava Metzia – 17 Mar 2010

Bava Metzia – 17 Mar 2010

Bava Metzia – 17 Mar 2010

Bava Metzia – 17 Mar 2010

Bava Metzia – 15 Mar 2010

Bava Metzia – 10 Mar 2010

Bava Metzia – 08 Mar 2010

Bava Metzia – 03 Mar 2010

Bava Metzia – 01 Mar 2010

Bava Metzia – 24 Feb 2010

Bava Metzia – 15 Feb 2010

Bava Metzia – 08 Feb 2010

Bava Metzia – 03 Feb 2010

Bava Metzia – 01 Feb 2010

Bava Metzia – 27 Jan 2010

Bava Metzia – 25 Jan 2010

Bava Metzia – 20 Jan 2010

Bava Metzia – 04 Jan 2010

Bava Metzia – 30 Dec 2009

Bava Metzia – 28 Dec 2009

Bava Metzia – 21 Dec 2009

Bava Metzia – 16 Dec 2009

Bava Metzia – 09 Dec 2009

Bava Metzia – 07 Dec 2009

Bava Metzia – 30 Nov 2009

Bava Metzia – 23 Nov 2009

Bava Metzia – 11 Nov 2009

Bava Metzia – 09 Nov 2009

Bava Metzia – 02 Nov 2009

Bava Metzia – 28 Oct 2009

Bava Metzia – 26 Oct 2009

Bava Metzia – 21 Oct 2009

Bava Metzia – 12 Oct 2009

Bava Metzia – 23 Sep 2009

Bava Metzia – 21 Sep 2009

Bava Metzia – 14 Sep 2009

Bava Metzia – 07 Sep 2009 – Part 2

Bava Metzia – 07 Sep 2009 – Part 1

Bava Metzia – 02 Sep 2009

Bava Metzia – 10 Aug 2009

Bava Metzia – 08-05-2009

Bava Metzia – 08-03-2009

Bava Metzia – 22 Jul 2009

Bava Metzia – 20 Jul 2009

Bava Metzia – 07-15-2009

Bava Metzia – 06-29-2009

Bava Metzia – 06-24-2009

Bava Metzia – 17 Jun 2009

Bava Metzia – 06-15-2009

Bava Metzia – 06-10-2009

Bava Metzia – 06-08-2009

Bava Metzia – 05-18-2009

Bava Metzia – 05-13-2009

Bava Metzia – 29 Apr 2009

Bava Metzia – 27 Apr 2009

Bava Metzia – 27 Oct 2008