Hilchos Teshuva Shiurim

[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=737447″]Shiur 08 – 15 Sep 2009[/popup]
[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=737331″]Shiur 07 – 13 Sep 2009[/popup]
[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=737193″]Shiur 06 – 08 Sep 2009[/popup]
[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=737192″]Shiur 05 – 07 Sep 2009[/popup]
[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=737145″]Shiur 04 – 06 Sep 2009[/popup]
[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=737146″]Shiur 03 – 01 Sep 2009[/popup]
[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=736990″]Shiur 02 – 30 Aug 2009[/popup]
[popup url=”http://www.yutorah.org/remoteShowShiur.cfm?shiurID=736988″]Shiur 01 – 25 Aug 2009[/popup]